هر موقعی خواستید میتوانید مشتریانتون را ببینید
ایجاد یک کانال مستقیم بازاریابی
به مشتریان خود ارزش دهید
در ذهن مشتریان خود نام تجاری قوی ایجاد نمایید
بهبود تعامل مشتری
ایستادگی کردن از رقابت
کشف وفاداری مشتری